Ideologia

PiiPoo on vuonna 2006 perustettu esteettömän kulttuurin keskus, joka tuottaa ja kehittää esteetöntä kulttuuritoimintaa sekä taiteen ja kulttuurin soveltavaan käyttöön perustuvia palveluita eri ikä- ja erityisryhmille. PiiPoon toiminta on monitaiteista. Toiminnan taiteenlajien kirjoon kuuluvat mm. sirkus ja erityisesti sosiaalinen sirkus, teatteri-ilmaisu ja sen eri menetelmät, musiikki, elokuva, kuvataide, kädentaidot ja sanataide. Toimintaa toteuttavat kulttuurin ja taiteen ammattilaiset.

Toiminnan ytimenä on taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuva yhteistoiminta ja sen myötä osallistuvien henkilöiden hyvinvoinnin lisääntyminen.

Kulttuurikeskuksen tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka:

  • tukevat toimintaan osallistuvien luovuutta, hyvinvointia, itsetuntoa ja uskallusta sekä mahdollistavat positiivisia elämyksiä kulttuurin parissa
  • ottavat huomioon osallistujien ikä ja kehitystasoa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
  • yhdistävät taiteen ja kulttuurin tervehdyttävää, hyvää elämänlaatua tuottavaa vaikutusta ja olemassa olevia sosiaalisia tarpeita
  • kehittävät toimintamalleja, jossa tukea tarvitsevien perheiden ja yhteisöjen yhteinen kulttuuri- ja taidetoiminta lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • luovat uusia, kiinnostavia ja monistettavia toimintamalleja kulttuuritarjonnan saatavuuden parantamiseksi
  • synnyttävät uutta kulttuuritarjontaa ja kysyntää sekä poikkihallinnollisia toimintatapoja tuottaa kulttuuria uusiin toimintaympäristöihin ja palvelurakenteisiin
  • kehittävät taide- ja kulttuuritarjontaa hallintorajat ylittäen yhdessä koulujen, päivähoidon, sosiaalitoimen, erityisryhmien liittojen ja järjestöjen sekä vanhuspalvelujen kanssa.
  • tarjoavat uuden estradin suomalaisille taiteen ammattilaisille kohdata ja ohjata lapsia, nuoria, vanhus- ja erityisryhmiä
  • kouluttavat taide- ja kulttuurialan ammattilaisia sekä levittävät karttunutta tietoa ja osaamista alan ammattilaisille

 

Toimintaa hallinnoi voittoa tavoittelematon Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry.
Kulttuuri on ihmisten yhteinen kieli!