%TAIDETTA -kulttuurin kärkihanke

%TAIDETTA on yhteensä neljäntoista SOTE- ja kulttuurialan %taidetta logotoimijan yhteishanke,

jossa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi SOTE- ja kulttuurisektorien yhteistyönä sekä mallinnetaan alueellista SOTEKU- yhteistyötä (TEIJO –aluekeskus). Hanke jakautuu kumppanien väliseen kehittämistyöhön sekä toimintakokeiluihin.

Hankkeen perustana on luottamuksellinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö kulttuuri- ja SOTE -kumppanien välillä, laaja asiantuntemus erilaisten SOTE- ja kulttuurirakenteiden lainalaisuuksista, osallistujien elämäntilanteista ja toimintaympäristöistä. Toiminnassa on käytössä monimuotoiset osallistavat taidemenetelmät ja laaja eri taiteen lajien kirjo (mm. musiikki, tanssi, sirkus, teatteri ja kuvataide). Taide ja kulttuuritoimintaa toteutetaan osallistujalähtöisesti eri toimintaympäristöissä; osallistujien luona ja kulttuurilaitoksissa.

Mukana olevilla kulttuuritoimijoilla on monipuolinen ja pitkäkestoinen (4-10v.) kokemus soveltavan taidetoiminnan tuottamisesta tukea tarvitsevien ryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Kaikilla hankkeessa mukana olevilla sote-toimijoilla on aiempaa kokemusta kulttuurisista menetelmistä osana sote-palveluja, toiminnan toteuttamisesta sekä siihen liittyvistä haasteita ja mahdollisuuksista. %TAIDETTA –hankkeessa kehitetään jo toteutettuun toimintaan pohjautuen entistä ketterämpiä ja tarvelähtöisempiä toimintatapoja ja synnytetään ”toiminta-alustaa” myös kulttuuritoimijoiden yhdessä tuottamille sisällöille.

Hanke synnyttää uutta tietoa ja toimintatapoja osallisuutta ja hyvinvointia lisäävien, tukea tarvitseville väestöryhmille suunnattujen, sosiokulttuuristen taidetoiminnan muotojen toteuttamisesta. Taide- ja kulttuuritoiminta nähdään sekä palveluiden että elämän laadun lisääjänä. Haasteena toiminnan toteuttamiselle on usein 1) tiedon ja osaamisen puute 2) toimintakulttuurin jaTEIJO/ Pirkanmaa toimintakäytänteiden puuttuminen 3) asenteet ja pelot 4) kontaktien tai toimintakentän tuntemuksen ja verkostojen puute 5) toiminnalle varatun taloudellisen resurssin puuttuminen.

Taidelähtöisellä toiminnalla on kaikki edellytykset kehittyä elävöittäväksi osaksi eri toimialojen palvelukokonaisuuksia sekä toimia eri ikä- ja väestöryhmien yhteisenä toimintaympäristönä ja näin lisätä suomalaisten hyvinvointia laaja-alaisesti, monimuotoisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole mahdollista ilman yhteistä ymmärrystä, vakiintunutta rahoitusta, uusia rakenteita ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla toimialarajat ylittäen.

Hankkeen aikana käydään avointa keskustelua myös sidos- ja asiantuntijaryhmien sekä hankeen tuloksista kiinnostuneiden ministeriöiden kanssa. Hankkeessa tehdään monimuotoista yhteistyötä valtakunnallisesti TAIKUSydän yhteyspisteen sekä ArtsEqual – tutkimushankkeen kanssa sekä osallistutaan Pirkanmaan kulttuurisen hyvinvointisuunnitelman laatimiseen yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

 TEIJO/ Pirkanmaa

Hanke pyrkii aktiivisesti vuorovaikutukseen muiden vastaavaa toimintaa toteuttavien toimijoiden kanssa toiminnan kehittämiseksi alueellisesti ja valtakunnallisesti.  Hankkeen laajentuminen ja uusien kumppanuuksien solmiminen Pirkanmaan alueella toimivien kulttuuri- ja sote-kumppanien ja kaupunkien kanssa on mahdollista.

Hankkeen toimijat ovat: 

 

Kulttuurikeskus PiiPoo, taiteenlajeina sosiaalinen sirkus (erityisesti ikäsirkus), kuvataide, musiikki, soveltava nukketeatteri, draamamenetelmät ja monitaiteisuus

 

Sorin Sirkus, taiteenlaji sirkus 

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, taiteenlaji yhteisötanssi

Teatteri Telakka, taiteenlajeina teatteri, draamamenetelmät

Kulttuuriosuuskunta Uulu, taiteenlaji musiikki

Lempäälän Ehtookoto ry, palveluasuminen ja palvelukeskus

Pirkanmaan senioripalvelut/ Tampereen vanhuspalvelu ry,  

palveluasumisen ja päivätoiminnan keskukset sekä kotihoito  TEIJO/ Pirkanmaa

Kangasalan kunnan vanhuspalvelut ja kotihoito

Sopimusvuori ry / Askel-yksikkö ja Verstas- toimintakeskus

Pirkanmaan Sininauha ry / Villa Hockey huumekuntoutuskoti

Kylmäkosken vankila

Tampereen Parkinson-yhdistys ry

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry

 

Kehitysvammaisten tukiliitto ry

 

 

Hankkeen hallinnoijana toimii Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry.

____________________________________________________________